ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครู

Malee Subkrasae
ผลการปฏิบัติงานครู, วิทยฐานะสายงานการสอน

คุณครูถามมาหลายท่านว่าขอให้ ศน.มาลี ลองเขียนให้ดูว่าการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูเขียนอย่างไร  ขอบอกก่อนว่าที่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนี้เพื่อขอให้คุณครูต่อยอดและรายงานในสิ่งที่เป็นจริงในหน้าที่ของตน  กรุณาอย่าลอกหากมิใช่สิ่งที่ตนปฏิบัติจริง ดิฉันจะรู้สึกบาปมากๆ  วันนี้เขียนให้ดูเพียง ข้อเดียวก่อนวันต่อไปจะเขียนให้ดูจนครบ  ถ้าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเขาให้เขียนแค่ 5-10 หน้าเท่านั้นนะคะ ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญเขียน 20-30 หน้า

อย่าลืมว่าตัวอย่างคือสิ่งที่ดิฉันสมมุติขึ้นนะคะ หากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้า  เชื่อว่าคุณครูจะเขียนได้ดีกว่าดิฉัน  สู้ สู้นะคะ

 

(ตัวอย่าง)

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ  หรือเชียวชาญพิเศษ(ทุกตำแหน่ง)วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อน  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ-------------------------------1.ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ สกุล......นางสาวชนกานต์  สืบกระแส............    .อายุ.....42... .ปี อายุราชการ  22  ปีคุณวุฒิสูงสุดปริญญาโท   วิชาเอก.การสอนสังคมศึกษา..จากสถาบันการศึกษา.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ตำแหน่งครูชำนญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่..2817  สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านจานวิทยา     .อำเภอ/เขต...เมือง   เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 .กรม/ส่วนราชการ..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนในอันดับ คศ..3.  ขั้น.....29,550........บาท 2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)     1)   ปัจจุบันปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           รายวิชาที่สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2)  จำนวนชั่วโมงที่สอน   12  ชั่วโมง (คาบ)/สัปดาห์    3)   เป็นครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    4)   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ  ชุมนุมรักการอ่าน    5)   หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  เป็นตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานวิทยา      3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                    ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี  ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ จำนวน 4 ชุด (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้จัดพิมพ์  จำนวน 5-10 หน้า โดยไม่ต้องแนบเอกสารอ้างอิง  สำรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  หรือเชียวชาญพิเศษจำนวน 20-50 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิง  หากจำเป็นต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ให้ใส่ไว้ในภาคผนวกได้ไม่เกิน 20 หน้า)  3.1      ผลการปฏิบัติงานให้รายงานดังนี้             1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้พิจารณาจากผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ(20 คะแนน) ดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                จัดการเรียนรู้โดยเน้นและนึกถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งในการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติได้ใช้หลักคิดของทางการศึกษาของ จอห์น  ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของการเรียนรู้โดยการกระทำหรือ “Learning by Doing” มาประยุกต์ใช้  รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  120 คน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานวิทยา  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง  รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3  รายวิชาด้วย  Backward Desige   และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องการการออกแบบการเรียนรู้4. จัดการเรียนการสอน  โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง  จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนาน 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ประเมินจากผลงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของผุ้เรียน  กำหนด  Rubric   ในการประเมินครอบคลุมในมิติที่สำคัญได้แก่  การคิด  การบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นต้น            6.  รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยการจัดกิจกรรม Open House   ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด                7.  เทียบเคียงการเรียนรู้ของผู้เรียนกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการประเมินใน 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านตามมาตรฐานช่วงชั้น  จบการศึกษาและเลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นทุกคน2. การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมในหลายลักษณะ เช่น การจัดไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน เช่น  พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์  ศูนย์ศิลปะชีพบางไทร เป็นต้น เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรในห้องเรียน เช่น  นิมนต์พระมาสอนนักเรียนนั่งสมาธิ  จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จัดป้ายนิเทศเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวิชาที่สอน จูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดและอภิปรายมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง สอดแทรกการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาที่สอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  ในสองปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนื่องจาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา                ในการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบ้านจานวิทยาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังต่อไปนี้1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
              2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยจัดอบรมครูในโรงเรียน จำนวน 20 คน เรื่อง กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และเรื่อง  การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
3. เสนอให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  ครูทุกคนได้ทำการวิจัยในชั้นเรียน  และตนเองได้ทำการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT  
             4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภท CAI  เรื่อง  ทำดีให้พ่อดู   จัดทำเอกสารประกอบการสอน เรื่อง  ประวัติศาลพระกาฬ  จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  ประวัติพระพุทธเจ้า  จัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง  ความพอเพียงของครอบครัวจันทร์เจ้า  และจัดทำใบความรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 25 รายการ
            5.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ โดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มีแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาในโรงเรียน 10 แห่ง เช่น  หน้าเสาธงหรรษา  สนามกีฬาพาสนุก  ห้องสมุดมีชีวิต  ศูนย์ภาษาอังกฤษSay Hi  ลานธรรมะกับต้นไม้  ฯลฯ
            6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำ SAR  ของโรงเรียน
            7. การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน และประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  เช่น มหา

4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน                ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนมีรายละเอียดดั้งนี้                1. ร่วมมือกับผู้ปกครอง  จำนวน  30  คน ในกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในชุมนุมรักการอ่าน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านที่บ้าน และจัดบรรยากาศภายในบ้านให้ส่งเสริมการอ่านของลูกด้วย                2.  ประสานงานกับ อบต.ท่าศาลา  ในการจัดทัศนศึกษา  1 วันรอบลพบุรีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาศนาและวัฒนธรรม  ทำให้นักเรียนมีความรอบรู้และมีความสุขในการเรียน                3.  ร่วมกับสถานประกอบการศูนย์การค้า Big C ลพบุรี ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง  อุปสงค์และอุปทาน  โดยการชมศูนย์การค้าและบรรยายพิเศษโดยผู้จัดการฝ่ายขายของห้าง  ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงอุปสงค์และอุปทาน  ในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 5. การบริการสังคมด้านวิชาการ ภารกิจในด้านการบริการสังคมในด้านวิชาการให้ความสำคัญและได้ปฏิบัติต่อเนื่องโรงเรียนบ้านจานวิทยาเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงได้นำสารสนเทศออกให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เป็นทรัพยากรกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นที่จะจัดเป็นแหล่งกลางในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการ เพื่อพัฒนาการบริการชุมชนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป ได้ดำเนินการ บริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่ 2  กิจกรรมด้วยกันคือ1. บริการห้องสมุดโรงเรียนให้ประชนมาใช้ในวันหยุด  โดยเป็นครูที่ต้องมาประจำห้องสมุดทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน  ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ชุมชนให้บริการด้านการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีสารสนเทศสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
              2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านร่วมกับผู้ปกครอง  ส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชนการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมอื่น ๆ จัดฉายวิดีโอ สารคดีน่ารู้ต่าง ๆ
             กิกรรมดังกล่างส่งผลให้ชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  ผู้ปกครองและนักเรียนรักการอ่าน  ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน
 6. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานวิทยาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  งานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วมีรายละเอียดดังนี้1.  ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น2.  ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง3.  รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4.  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ. ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เช่น หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ การดูแลหลุมศพของชาวไทยเชื้อสายจีน ฯลฯ5.  ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา6. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ช่วยระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน                7.  เสนอแนะส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู                8.  ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น                9.  รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน learn to know to act (L2K2A)

คำสำคัญ (Tags)#วิทยฐานะสายงานการสอน#ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานครู#ผลการปฏิบัติงานครู

หมายเลขบันทึก: 104688, เขียน: 19 Jun 2007 @ 22:53 (), แก้ไข: 21 Sep 2012 @ 14:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก


ความเห็น (23)

ศรีสมร อุ่นโพธิ
IP: xxx.172.15.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ให้ความกระจ่างและความรู้

มาลี สืบกระแ
IP: xxx.24.76.160
เขียนเมื่อ 

เป็นหน้าที่ปกติของศึกษานิเทศก์อยู่แล้ว  แค่ท่านอาจารย์เข้าอ่านและเรียนรู้ก็ดีใจแล้วค่ะ  ขอให้ท่านอาจารย์โชคดีนะคะ

คนเมือง
IP: xxx.172.201.130
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณในความรู้ที่ให้  และความสว่างแก่ครูน้อย  ขอบคุณจริง จริง

บ้านสีเขียว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณที่แบ่งปันให้กับครูที่เริ่มจะทำงานขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ขอบคุณคะ เพิ่งจะส่งผลงานไปยังไม่ทราบผลจึงขอให้กำลังทุกคนที่กำลังจะส่งผลงานนะค่ะ

ครูเล็ก
IP: xxx.25.16.83
เขียนเมื่อ 

ขอบที่ให้ความรู้ในการทำวิทยฐานะ.. กับครูดีมากๆค่ะ

คนอัมพวา
IP: xxx.9.67.99
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยฐานะ.....

มาลี สืบกระแส
IP: xxx.26.41.157
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่อาจารย์เป็นนักนวัตกรรมและพัฒนาผลงานเพื่อเด็กๆ

อย่าตั้งความหวังว่า ส่งผลงานครั้งแรกแล้วจะได้เลื่อนวิทยฐานะ ขอให้ตั้งใจไว้ว่า

เด็กของฉันดีขึ้น ทั้งความรู้ ความดี และมีความสุข เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุด

แล้วเมื่อผลการประเมินออกมา อาจารย์จะมีแต่ความดีใจ ไม่ว่ากรรมการจะตัดสินอย่างไร เด็กของอาจารย์ก็ดีแน่นอน ขอบุญกุศลจงบันดาลให้อาจารย์สมปรารถนานะคะ

นิด
IP: xxx.24.121.131
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

Aomo
IP: xxx.172.30.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ช่วยได้เยอะเลย

saichalee
IP: xxx.157.154.76
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

หมี
IP: xxx.183.165.229
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

ครูกบ จ.ยะลา
IP: xxx.173.191.6
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้แนวคิดดี ๆ ในการทำคศ.3 ยังไงก็ขออนุญาตนำข้อความบางส่วนที่ตัวเองทำอยู่ไปใช้ในการเขียนรายงานนะค่ะ และจะประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานที่ตัวเองทำ ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ จากครูยะลา

Khanomtean
IP: xxx.49.205.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

Taksina
IP: xxx.204.220.193
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจริงๆค่ะติดตามผลงานเขต1ลพบุรีเสมอขอนำไปใช้ด้วยคนนะคะ

่jiab
IP: xxx.172.208.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

อรพิน สมมิตร
IP: xxx.172.0.68
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะจะนำไปประกอบการเขียนขอเลื่อนวิทยฐานะ

ครูน้อง จ.ยะลา
IP: xxx.174.63.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะกับความรู้ที่อาจารย์มอบให้

เกด
IP: xxx.9.252.182
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังค่ะที่มาพบเวปของพี่ กำลังจะลองส่งคศ.4 อยากขอคำแนะนำการเขียน 50 ค่ะ จะรอ จนครบทุกข้อนะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำตอนส่ง คศ.3 ระลึกถึงเสมอนะคะ

สิริโสภา
IP: xxx.55.4.108
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับการแบ่งปันความรู้

แวว
IP: xxx.19.114.91
เขียนเมื่อ 

 ขอคุณสำหรับข้อมูล

แวว
IP: xxx.19.114.91
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการเขียนรายงาน ว5  ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

ครูโรส
IP: xxx.4.133.51
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวทางให้กับเพื่อนครูได้ดีค่ะ