ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครู

  ติดต่อ

  ผลการปฏิบัติงานครู, วิทยฐานะสายงานการสอน  

คุณครูถามมาหลายท่านว่าขอให้ ศน.มาลี ลองเขียนให้ดูว่าการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูเขียนอย่างไร  ขอบอกก่อนว่าที่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนี้เพื่อขอให้คุณครูต่อยอดและรายงานในสิ่งที่เป็นจริงในหน้าที่ของตน  กรุณาอย่าลอกหากมิใช่สิ่งที่ตนปฏิบัติจริง ดิฉันจะรู้สึกบาปมากๆ  วันนี้เขียนให้ดูเพียง ข้อเดียวก่อนวันต่อไปจะเขียนให้ดูจนครบ  ถ้าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเขาให้เขียนแค่ 5-10 หน้าเท่านั้นนะคะ ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญเขียน 20-30 หน้า

อย่าลืมว่าตัวอย่างคือสิ่งที่ดิฉันสมมุติขึ้นนะคะ หากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้า  เชื่อว่าคุณครูจะเขียนได้ดีกว่าดิฉัน  สู้ สู้นะคะ

 

(ตัวอย่าง)

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ  หรือเชียวชาญพิเศษ(ทุกตำแหน่ง)วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อน  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ-------------------------------1.ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ สกุล......นางสาวชนกานต์  สืบกระแส............    .อายุ.....42... .ปี อายุราชการ  22  ปีคุณวุฒิสูงสุดปริญญาโท   วิชาเอก.การสอนสังคมศึกษา..จากสถาบันการศึกษา.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ตำแหน่งครูชำนญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่..2817  สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านจานวิทยา     .อำเภอ/เขต...เมือง   เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 .กรม/ส่วนราชการ..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนในอันดับ คศ..3.  ขั้น.....29,550........บาท 2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)     1)   ปัจจุบันปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           รายวิชาที่สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     2)  จำนวนชั่วโมงที่สอน   12  ชั่วโมง (คาบ)/สัปดาห์    3)   เป็นครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    4)   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ  ชุมนุมรักการอ่าน    5)   หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  เป็นตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานวิทยา      3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                    ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี  ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ จำนวน 4 ชุด (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้จัดพิมพ์  จำนวน 5-10 หน้า โดยไม่ต้องแนบเอกสารอ้างอิง  สำรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  หรือเชียวชาญพิเศษจำนวน 20-50 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิง  หากจำเป็นต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ให้ใส่ไว้ในภาคผนวกได้ไม่เกิน 20 หน้า)  3.1      ผลการปฏิบัติงานให้รายงานดังนี้             1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้พิจารณาจากผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ(20 คะแนน) ดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                จัดการเรียนรู้โดยเน้นและนึกถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งในการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติได้ใช้หลักคิดของทางการศึกษาของ จอห์น  ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของการเรียนรู้โดยการกระทำหรือ “Learning by Doing” มาประยุกต์ใช้  รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  120 คน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานวิทยา  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง  รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3  รายวิชาด้วย  Backward Desige   และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องการการออกแบบการเรียนรู้4. จัดการเรียนการสอน  โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง  จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนาน 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ประเมินจากผลงานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของผุ้เรียน  กำหนด  Rubric   ในการประเมินครอบคลุมในมิติที่สำคัญได้แก่  การคิด  การบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นต้น            6.  รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยการจัดกิจกรรม Open House   ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด                7.  เทียบเคียงการเรียนรู้ของผู้เรียนกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการประเมินใน 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านตามมาตรฐานช่วงชั้น  จบการศึกษาและเลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นทุกคน2. การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมในหลายลักษณะ เช่น การจัดไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน เช่น  พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์  ศูนย์ศิลปะชีพบางไทร เป็นต้น เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรในห้องเรียน เช่น  นิมนต์พระมาสอนนักเรียนนั่งสมาธิ  จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จัดป้ายนิเทศเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวิชาที่สอน จูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดและอภิปรายมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง สอดแทรกการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาที่สอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  ในสองปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนื่องจาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 3. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา                ในการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบ้านจานวิทยาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังต่อไปนี้1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
              2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยจัดอบรมครูในโรงเรียน จำนวน 20 คน เรื่อง กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และเรื่อง  การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง
3. เสนอให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  ครูทุกคนได้ทำการวิจัยในชั้นเรียน  และตนเองได้ทำการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT  
             4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภท CAI  เรื่อง  ทำดีให้พ่อดู   จัดทำเอกสารประกอบการสอน เรื่อง  ประวัติศาลพระกาฬ  จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  ประวัติพระพุทธเจ้า  จัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง  ความพอเพียงของครอบครัวจันทร์เจ้า  และจัดทำใบความรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 25 รายการ
            5.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ โดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มีแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาในโรงเรียน 10 แห่ง เช่น  หน้าเสาธงหรรษา  สนามกีฬาพาสนุก  ห้องสมุดมีชีวิต  ศูนย์ภาษาอังกฤษSay Hi  ลานธรรมะกับต้นไม้  ฯลฯ
            6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำ SAR  ของโรงเรียน
            7. การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน และประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  เช่น มหา

4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน                ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนมีรายละเอียดดั้งนี้                1. ร่วมมือกับผู้ปกครอง  จำนวน  30  คน ในกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในชุมนุมรักการอ่าน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านที่บ้าน และจัดบรรยากาศภายในบ้านให้ส่งเสริมการอ่านของลูกด้วย                2.  ประสานงานกับ อบต.ท่าศาลา  ในการจัดทัศนศึกษา  1 วันรอบลพบุรีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาศนาและวัฒนธรรม  ทำให้นักเรียนมีความรอบรู้และมีความสุขในการเรียน                3.  ร่วมกับสถานประกอบการศูนย์การค้า Big C ลพบุรี ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง  อุปสงค์และอุปทาน  โดยการชมศูนย์การค้าและบรรยายพิเศษโดยผู้จัดการฝ่ายขายของห้าง  ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงอุปสงค์และอุปทาน  ในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 5. การบริการสังคมด้านวิชาการ ภารกิจในด้านการบริการสังคมในด้านวิชาการให้ความสำคัญและได้ปฏิบัติต่อเนื่องโรงเรียนบ้านจานวิทยาเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงได้นำสารสนเทศออกให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เป็นทรัพยากรกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นที่จะจัดเป็นแหล่งกลางในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการ เพื่อพัฒนาการบริการชุมชนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป ได้ดำเนินการ บริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่ 2  กิจกรรมด้วยกันคือ1. บริการห้องสมุดโรงเรียนให้ประชนมาใช้ในวันหยุด  โดยเป็นครูที่ต้องมาประจำห้องสมุดทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน  ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ชุมชนให้บริการด้านการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีสารสนเทศสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
              2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านร่วมกับผู้ปกครอง  ส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชนการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมอื่น ๆ จัดฉายวิดีโอ สารคดีน่ารู้ต่าง ๆ
             กิกรรมดังกล่างส่งผลให้ชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  ผู้ปกครองและนักเรียนรักการอ่าน  ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน
 6. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานวิทยาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  งานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วมีรายละเอียดดังนี้1.  ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น2.  ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง3.  รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา4.  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ. ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เช่น หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ การดูแลหลุมศพของชาวไทยเชื้อสายจีน ฯลฯ5.  ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา6. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ช่วยระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน                7.  เสนอแนะส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู                8.  ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น                9.  รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 104688, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิทยฐานะสายงานการสอน#ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานครู#ผลการปฏิบัติงานครู

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (23)

ศรีสมร อุ่นโพธิ
IP: xxx.172.15.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ให้ความกระจ่างและความรู้

มาลี สืบกระแ
IP: xxx.24.76.160
เขียนเมื่อ 

เป็นหน้าที่ปกติของศึกษานิเทศก์อยู่แล้ว  แค่ท่านอาจารย์เข้าอ่านและเรียนรู้ก็ดีใจแล้วค่ะ  ขอให้ท่านอาจารย์โชคดีนะคะ

คนเมือง
IP: xxx.172.201.130
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณในความรู้ที่ให้  และความสว่างแก่ครูน้อย  ขอบคุณจริง จริง

บ้านสีเขียว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณที่แบ่งปันให้กับครูที่เริ่มจะทำงานขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ขอบคุณคะ เพิ่งจะส่งผลงานไปยังไม่ทราบผลจึงขอให้กำลังทุกคนที่กำลังจะส่งผลงานนะค่ะ

ครูเล็ก
IP: xxx.25.16.83
เขียนเมื่อ 

ขอบที่ให้ความรู้ในการทำวิทยฐานะ.. กับครูดีมากๆค่ะ

คนอัมพวา
IP: xxx.9.67.99
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยฐานะ.....

มาลี สืบกระแส
IP: xxx.26.41.157
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่อาจารย์เป็นนักนวัตกรรมและพัฒนาผลงานเพื่อเด็กๆ

อย่าตั้งความหวังว่า ส่งผลงานครั้งแรกแล้วจะได้เลื่อนวิทยฐานะ ขอให้ตั้งใจไว้ว่า

เด็กของฉันดีขึ้น ทั้งความรู้ ความดี และมีความสุข เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุด

แล้วเมื่อผลการประเมินออกมา อาจารย์จะมีแต่ความดีใจ ไม่ว่ากรรมการจะตัดสินอย่างไร เด็กของอาจารย์ก็ดีแน่นอน ขอบุญกุศลจงบันดาลให้อาจารย์สมปรารถนานะคะ

นิด
IP: xxx.24.121.131
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

Aomo
IP: xxx.172.30.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ช่วยได้เยอะเลย

saichalee
IP: xxx.157.154.76
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

หมี
IP: xxx.183.165.229
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

ครูกบ จ.ยะลา
IP: xxx.173.191.6
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้แนวคิดดี ๆ ในการทำคศ.3 ยังไงก็ขออนุญาตนำข้อความบางส่วนที่ตัวเองทำอยู่ไปใช้ในการเขียนรายงานนะค่ะ และจะประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานที่ตัวเองทำ ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ จากครูยะลา

Khanomtean
IP: xxx.49.205.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

Taksina
IP: xxx.204.220.193
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจริงๆค่ะติดตามผลงานเขต1ลพบุรีเสมอขอนำไปใช้ด้วยคนนะคะ

่jiab
IP: xxx.172.208.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

อรพิน สมมิตร
IP: xxx.172.0.68
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะจะนำไปประกอบการเขียนขอเลื่อนวิทยฐานะ

ครูน้อง จ.ยะลา
IP: xxx.174.63.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะกับความรู้ที่อาจารย์มอบให้

เกด
IP: xxx.9.252.182
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังค่ะที่มาพบเวปของพี่ กำลังจะลองส่งคศ.4 อยากขอคำแนะนำการเขียน 50 ค่ะ จะรอ จนครบทุกข้อนะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำตอนส่ง คศ.3 ระลึกถึงเสมอนะคะ

สิริโสภา
IP: xxx.55.4.108
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับการแบ่งปันความรู้

แวว
IP: xxx.19.114.91
เขียนเมื่อ 

 ขอคุณสำหรับข้อมูล

แวว
IP: xxx.19.114.91
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการเขียนรายงาน ว5  ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

ครูโรส
IP: xxx.4.133.51
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวทางให้กับเพื่อนครูได้ดีค่ะ