นวัตกรรมทางการศึกษา   หมายถึง  การนำเอาสิ่งใหม่ๆหรื่อการนำเอาสิ่งของที่มีแล้วมาประดิษฐ์หรื่อมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเเนวความคิด การกระทำ การใช้งาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการศึกษา เพื่อให้การศึกษานั้นมีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัดเวลา เพื่อให้การศึกษานั้นบรรลุเป้าหมายเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด

                      เหตุผลที่ให้ความหมายอย่างนี้ เพราะว่า นวัตกรรมการศึกษานั้นมีบทบาทช่วยในด้านการศึกษาหลายด้านมาก ถ้าหากขาดตัวนี้ไปการศึกษานั้นคงไม่ก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้

หมายเหตุ                    คอมเสียจึงทำ 2 คนค่ะอาจารย์ pareedah ( Pareedah Taleh ) @ patimoh Bado