การเป็นพนักงานดีเด่นหรือสมบูรณ์แบบต้องมีหลักธรรมประจำใจ ดังนี้
ขยัน : ขยันทำงานจะทำให้เกิดการเรียนรู้
ซื่อสัตย์ : มีจรรยายบรรณในอาชีพ  รับผิดชอบในหน้าที่  มีวินัยในการทำงาน  และทำงานสุดความสามารถ
กตัญญูกตเวที : ทำความดีเพื่อตอบแทนองค์กรที่มีบุญคุณทำให้เราสามารถเลี้ยงชีวิตได้
อดทน : มีความอนทนหรือมีขันติบารมี
อ่อนน้อมถ่อมตน : มีสัมมาคารวะ  ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคนโดยไม่ต้องดูอายุหรือตำแหน่ง
เป็นคนเย็น : มีเมตตา  ไม่โกรธ  ไม่เจ้าอารมณ์
เป็นผู้ให้ : มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และคิดถึงเรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองเสมอ
ที่มา : ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข ดร.สนอง  วรอุไร (2548:159)

ความสำเร็จ