อนุทิน 70968 - บุษยมาศ

21 ต.ค.53 net ล่มทั้งวัน กลางคืนจะเขียนงาน ตอบงานก็ไม่ได้...แต่ช่วงวันที่ 21 - 22 ต.ค.53 ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการและการติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยเครื่องมือ PART ได้รับความรู้มาก ๆ กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ในอีก 5 ปี ข้างหน้าที่จะเกิดการจัดสรรงบประมาณแบบสมดุล...อาศัยพื้นความรู้เดิมที่เรียนเอกการบริหารจัดการมา จึงทำให้เข้าใจและมองดูว่า PART เป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน...แต่สิ่งสำคัญของการทำ PART นั่นคือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกคนในองค์การที่จะต้องร่วมมือกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

เขียน 22 Oct 2010 @ 15:12 ()


ความเห็น (0)