อนุทิน 5651 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

  ติดต่อ

     วันนี้ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ผลการสอบระดับชาติ(O-NET) ให้แก่คณะครู โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ชื่นชมกับความพยายามของผู้อำนวยการโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ได้มีการ Plot Graph คุณภาพการศึกษาเป็นรายกลุ่มสาระ ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดไว้แล้วที่ http://gotoknow.org/blog/sup001/182467

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)