อนุทิน 5651 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

     วันนี้ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ผลการสอบระดับชาติ(O-NET) ให้แก่คณะครู โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ชื่นชมกับความพยายามของผู้อำนวยการโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ได้มีการ Plot Graph คุณภาพการศึกษาเป็นรายกลุ่มสาระ ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดไว้แล้วที่ http://gotoknow.org/blog/sup001/182467

 

เขียน 15 May 2008 @ 21:21 () แก้ไข 15 May 2008 @ 21:22, ()


ความเห็น (0)