อนุทิน 51931 - pkaek

  ติดต่อ

พิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์4โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปีนี้เน้น

  1. ใช้ Lean,Specific Competencies,Happy work place มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการ
  2. ตกลงเรื่อง วัน เวลา สถานที่ ได้ลงตัว
  3. จองห้องประชุมแล้ว
  4. นัดให้ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ ส่งของบประมาณ
  5. ขั้นตอนต่อไปแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมวางแผนปฏิบัติการ มอบหมายงาน ดำเนินตามแผน ประเมินผลโครงการ
  เขียน:  

ความเห็น (0)