อนุทิน 50868 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประเด็นเพิ่ม : การพัฒนาคุณภาพประชากร

+

 • ระบบการศึกษา (ในระบบ)
 • การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ
 • การคุ้มครองเเรงงาน
 • การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

-

 • คุณภาพการศึกษา
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
 • โรคจิตประสาท
 • การสืบทอดวัฒนธรรม ค่านิยมดีงามลดลง
 • สถาบันครอบครัวที่เปราะบาง

ประเด็นที่ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ศตวรรษที่ ๒๑

 • การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • การเรียนรู้ทั้งระบบอย่างบูรณาการ
 • การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
 • มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
 • การสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางสังคม
 • การส่งเสริมบทบาทสื่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

เขียน 06 Nov 2009 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)