อนุทิน #39424

หนึ่งคือฉันทะ มนะชอบใจ๋ ฮักอยู่ปายใน ชอบใจ๋ก่อนเจ้า
วิริยะสอง ต้องปองคอยเฝ้า เพียรกระทำเอา มานะ
จิตตะเป๋นสาม ติดต๋ามธุระ ฝักใฝ่อยู่หั้น เวียนวน
วิมังสาย้ำ นำเอาเหตุผล ปรับกระบวนกล ผลสำเร็จได้.

เขียน:

ความเห็น (0)