อนุทิน 224 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

...แนวการเขียนชุดฝึกที่น่าสนใจ...

วันนี้ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา ม.เกตรศาสตร์ วิชาเอกการวิจัยและประเมินการศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ  ลักษณะของชุดฝึกมีลักษณะโดดเด่น คือ 1) นำเสนอ นิยาม ที่สะท้อน Concept ในเรื่องนั้น ๆ >2) เสนอกรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนเกิด Concept จนสามารถสร้างความคิดรวบยอดในประเด็นนั้น ๆได้ หรือเกิดการสังเคราะห์ข้อสรุปได้ด้วยตนเอง  > 3) เสนอกรณีตัวอย่างเพื่อฝึกทักษะ  แล้วตามด้วยชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ > 4) ให้ประเมินความสามารถของตนเอง

เขียน 10 Apr 2008 @ 17:54 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 16:35, ()


ความเห็น (0)