อนุทิน 17236 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

๕ ส.ค.๕๑

ได้โจทย์มาจาก ท่าน ผอ.สำนักฯ ให้คิดรูปแบบรายงานเชิงวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ไม่ติดกับ format ซึ่งจะนำไปเสนอกับ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ ๑ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

นั่งคิดอย่างสนุก เริ่มจากใช้ Mind Map ดูโครงสร้างโดยรวมว่าจะนำเสนออะไรบ้าง?

ผมมี แนวคิดต่อรายงานนี้อย่างไร?

ผมคิดว่ารายงานนี้ควร

  • มีอิสระในการนำเสนอ
  • ยึดหลักคิดใหม่ ทำใหม่ (เรียบง่าย,สนุก อ่านแล้วมีความสุข,น่าอ่าน น่าหยิบจับ)
  • นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ทั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อจาก "เอกสารเชิงวิชาการ" ไปเป็น "เอกสารเชิงอรรถประโยชน์" หรือมีชื่อเล่นว่า "เอกสารเรื่องราวเรียนรู้"

นั่งคิดเมื่อคืน สรุปความคิดรวบยอดตอนดึก เขียนเสร็จตอนเมื่อสักครู่

:)

๐๙.๓๙ น.

เขียน 05 Aug 2008 @ 09:50 () แก้ไข 05 Aug 2008 @ 09:56, ()


ความเห็น (0)