อนุทิน 164725 - Wasawat Deemarn

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

“…

เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย และ ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์. (๒๕๕๓). High Impact Presentation นำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

นิตยสารสารคดี. (๒๕๔๓). ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๓. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สารคดี.

นิตยสารสารคดี. (๒๕๔๓). ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๔. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สารคดี.

นิตยสารสารคดี. (๒๕๔๓). ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๗. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สารคดี.

นิตยสารสารคดี. (๒๕๔๓). ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๙. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สารคดี.

ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์. (บรรณาธิการ). (๒๕๕๕). WISH เรื่องเล่าเพื่อความหวังและพลังใจ ชุด WISDOM. กรุงเทพฯ : บ้านภายใน.

พรทวี ยอดมงคล และ เอกภพ สิทธิวรรณธนะ. (๒๕๕๘). ปทานุกรมความตาย. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา.

พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส) และ พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์). (๒๕๖๑). แนวคิดทางการศึกษาสมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป. อ. ปยุตโต). อ่างทอง : วรศิลป์การพิมพ์89.

พระไพศาล วิสาโล. (๒๕๔๗). คืนสู่ต้นธารแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : ธรรมดา.

ว.วชิรเมธี. (๒๕๕๓). ธรรมะต้มยำเมนูที่ ๑ สูตรเด็ดสู่ความเป็นเลิศ. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ.

วรภัทร์ ภู่เจริญ. (๒๕๕๗). แค่ยิ้มยังไม่พอ. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

วรากรณ์ สามโกเศศ. (๒๕๔๗). BEST. กรุงเทพฯ : openbooks.

วิจารณ์ พานิช และ วิมลศรี ศุษิวรณ์. (๒๕๖๑). ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล.

…”

บ้านปลายดง ณ หางดอย

เชียงใหม่ (ยามดึก)

เขียน 03 Jul 2019 @ 23:33 () แก้ไข 03 Jul 2019 @ 23:39, ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#หนังสือใหม่#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10168ความเห็น (0)