อนุทิน 160938 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๑

เป็น ผอ.อย่างไร ที่จะครองใจลูกน้อง… เป็นที่ทราบกันดีเสมอว่า…ลูกน้องมักไม่ค่อยจะพอใจในการกระทำของ ผอ.เท่าไร…แต่ทำอย่างไรที่จะทำให้ได้ใจลูกน้อง “บุษยมาศ” เน้นเรื่องงานเป็นหลัก เนื่องจากเพราะเรามาทำงาน จึงมุ่งเน้นงานเป็นที่ตั้ง การที่งานจะสำเร็จได้ นั่นคือ ต้องมี ๑. การเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในการทำงาน ๒. มีความโปร่งใส มีการวิเคราะห์งานร่วมกัน ๓. มีความยุติธรรม ไม่มีคนใดคนหนึ่งพิเศษกว่ากัน รวมทั้ง ผอ. เราจะทำงานด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ๔. ให้ทุกคนในทีมงานได้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด และถ่ายทอดให้ทุก ๆ คนในทีมทราบและเข้าใจ สำหรับประเด็นสำคัญ นั่นคือ ยึดหลักการครองตน…การครองคน…และการครองงาน เป็นหลัก…มีการสร้างขวัญและกำลังใจ…ให้ความรู้…ให้ประสบการณ์…และส่งเสริมให้พวกเขาได้รับความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง เบื้องต้นของสิ่งเล็ก ๆ ที่ฉันทำ…ถึงแม้ลูกน้องไม่บอก แต่ในใจพวกเขาก็ต้องคิดเปรียบเทียบกับ ผอ.คนอื่นล่ะ!!!…ว่าพวกเขาควรทำตัวเช่นไร…เพราะฉันก็ถือว่า “ได้ทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ ได้อย่างมีคุณธรรมล่ะ!!!”…เพราะการเป็นผู้บริหารนั่น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ การเป็นบุคคลที่มีพรหมวิหารสี่ต่อลูกน้อง…และหลักธรรมาภิบาลในการทำงานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ลูกน้องรักแน่นอน..เข้าใจงาน..เข้าใจลูกน้อง..เสมอภาค.เยี่ยมมากท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ เราถือว่าเราทำเต็มที่แล้วกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย…และถือว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะ ใครจะอย่างไร เรามิอาจห้ามได้ เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราค่ะ