อนุทิน 16022 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ ไปบรรยาย เรื่อง การกำกับติดตาม การนิเทศงาน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ให้แก่ทีมศึกษานิเทศก์ ของ สพท.ปทุมธานี เขต 1 ณ โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานี   ประเด็นการพูดคุยที่จะต้องขยายความในอนาคต ที่สำคัญ ๆ คือ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเด็ก   การจัดหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็ก   การปลูกฝังคุณลักษณะอนพึงประสงค์แก่เด็กแบบต่างคนต่างปั้นแต่งคนละส่วน 

เขียน 21 Jul 2008 @ 21:45 ()


ความเห็น (0)