อนุทิน 148671 - พรพิมล พิมลนอก

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาสำหรับศตวรรษนี้จะมีความยืดหยุ่นสร้างสรรค์ท้าทายและซับซ้อนเป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายรวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ใหม่เดิน จะมีการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น ซึ่งการเรียนนั้นจะมีการนำทักษะความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกความเป็นจริงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และสภาพสากลจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นนกภาพของการเป็นศูนย์เน้นการศึกษาตลอดชีวิตโดยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่นมีการกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นเจ้าความคิดเจ้าปัญญาที่ยังคงแสวงหาความรู้แม้จะจบการศึกษาออกไป

ที่มา : http://www.ptu.ac.th/quality/data/levyp1.pdf

การประเมินในศตวรรษที่ 21

การอภิปรายปากเปล่า ครู "เสนอหัวข้อที่น่าสนใจ หรือ อาจร่วมมือกันกับนักเรียนหยิบยกเอาสิ่งที่นักเรียนสนใจมาตั้งเป็นหัวข้ออภิปราย

แผนภูมิ KWL (H).. (What we know,สิ่งที่เรารู้ What we want to know, สิ่งที่เราต้องการจะรู้ What we have learned สิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้ว, How we know it วิธีการที่เราหาความรู้).เทคนิคนี้สามารถนำมาใช้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา เพื่อประเมินหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

แผนที่ความคิด Mind Mapping แผนที่ความคิดคือแผนการในการปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่า จะทำอะไร จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร เพื่อให้เกิดผลอย่างไร

ลงมือทำจริงๆ Hands-on activities. สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้นักเรียนในการจัดการสภาพแวดล้อมของพวกเขา หรือโดยการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ทดสอบล่วงหน้า Pre-testing..การทดสอบล่วงหน้า "หรือการตรวจสอบสภาพก่อนการเรียนรู้ "Inspection prior learning".นี้จะช่วยให้ครูตรวจสอบความรู้เก่า

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/589130

เขียน 10 Nov 2016 @ 21:11 ()


ความเห็น (1)

เนื้อหาดีมาก