อนุทิน 14462 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

  ติดต่อ

    วันนี้ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวางแผนและการประเมินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา หลักสูตร "พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ในการเกริ่นบรรยาย ได้กล่าวถึง "ปัญหาผู้สูงอายุในอีก 10-20 ปีข้างหน้า"   พร้อมทั้งได้เสนอแนะเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาที่ควรทำ ในสายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)