อนุทิน 14462 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

    วันนี้ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวางแผนและการประเมินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา หลักสูตร "พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ในการเกริ่นบรรยาย ได้กล่าวถึง "ปัญหาผู้สูงอายุในอีก 10-20 ปีข้างหน้า"   พร้อมทั้งได้เสนอแนะเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาที่ควรทำ ในสายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน"

เขียน 06 Jul 2008 @ 20:18 ()


ความเห็น (0)