อนุทิน 137188 - rujira doykumdee

โครงงาน ชุมชน แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

ประจำปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

......................................................................................

ชื่อโครงงาน ชุมชน แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรีสาขาวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวรุจิรา โดยคำดี รหัสประจำตัว 579904105 รุ่น ExMPA 57.1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วันรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ ชุมชน แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ นางสาวรุจิรา โดยคำดี

4. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัฒน์

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เรื่องการจัดการความรู้ ควบคู่กับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน

3. เพื่อจัดทำรายงานค้นคว้าอิสระ

6. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริการต่อเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการ เช่น จำนวนหลักสูตร จำนวนซีดีที่เผยแพร่ หรือจำนวนชุดเอกสารประกอบคำบรรยาย)

1.ต้องการศึกษาเรื่อง ชุมชน แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

2.ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 60%

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ)

1. ได้โครงงานที่ประเมินความสำเร็จจากการจัดทำ Blog

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร

3. ได้จัดทำโครงงานค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม

7.3 เป้าหมายเชิงเวลา(ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือช่วงเวลาที่กำหนด)

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน

8.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

1. เสนอหัวข้อโครงงาน

2. ออกแบบงาน

3. จัดทำ Blog

4. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา/ทดลอง ไว้ในรูปแบบของ Blog

5.สรุปผลการศึกษา

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557รวม 37 วัน

10. แผนดำเนินการ - แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

ประมาณการรายจ่าย จำนวน 3,000 บาท

11.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. คอมพิวเตอร์

2. กระดาษ A4

3. อุปกรณ์ตกแต่ง Blog เพื่อสร้างความน่าสนใจ

12.ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ปัญหา

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชนทุกคน สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมสร้างพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

14.ภาคผนวก

- ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน

.....................................................ผู้จัดโครงการ

(................................................................)

เขียน 27 Aug 2014 @ 08:56 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อสังเกต…โครงงานหรือโครงการ…ผลที่คาดว่าจะได้รับกับวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกัน…เป้าหมายไม่กว้างจนเกินไป…มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากครับ…อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านหรือประชาชนสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้อย่างไร…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ ผู้จัดทำขอน้อมรับทุก ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำโครงงาน ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น