อนุทิน 135964 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ประกาศโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ ที่ ๐๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๗ : รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ  

ID127 ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบาบัด โดย สุกัญญา จันหีบ สังกัด หอผู้ป่วยเคมีบาบัด 5จ แผนกการพยาบาลบาบัดพิเศษ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และคณะ 

ดีใจกับทีมงานค่ะ

แก้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)