อนุทิน 134445 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๕๓๐ |

"อบรม e-Learning"

วันนี้ (๒๑ มี.ค.๕๗) เข้าร่วมเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๗ การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (๙th National e-Learning Seminar and Workshop ๒๐๑๔ : Smart Learning with Innovative Technologies) ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่

มี Prof.Dr.Curtis J. Bonk, School of Education, Indiana University, USA. เป็นวิทยากร

เค้าเขียนในใบสูจิบัตรว่า เป็น Keynote Speaker ระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ และเป็นนักการศึกษาผู้มีอิทธิพลต่อการศึกษาทั่วโลกลำดับที่ ๘๔ ของสหรัฐอเมริกา ปี ๒๐๑๓ จากการจัดลำัดับล่าสุด

เขียน 21 Mar 2014 @ 17:10 ()


ความเห็น (0)