อนุทิน 134225 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๕๑๖ |

"ผูกพัน"

ผูกพัน ก. มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ เป็นต้น; ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม;
(การคลัง) ก่อหนี้สินผูกมัดรัฐบาลให้ต้องจ่ายในงบประมาณแผ่นดินต่อ ๆ ไป
เช่น หนี้ผูกพัน งบประมาณผูกพัน รายจ่ายผูกพัน

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า ๗๘๗)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)