อนุทิน 133457 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ดิฉันจะสอนเกี่ยวกับพลังงานแสง โดยในสัปดาห์นี้ดิฉันจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง พลังงานแสง จากที่เรียนทั้งหมดว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และหลังจากที่นักเรียนแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันก็ให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับพลังงานแสงเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดมากยิิ่งขึ้น จากที่นักเรียนได้ทำแผนผังความคิดแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องพลังงานแสงมากยิ่งขึ้น ซึ่งดิฉันจะสอนทั้ง ๓ ห้อง เหมือนกันหมด และในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันได้จัดการเรียนการสอนแทนครูพี่เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงพานักเรียนที่เป็นนักกีฬาไปแข่งขันที่ชลบุรี (ชลเกมส์)

เขียน 26 Jan 2014 @ 23:34 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พระเจ้าให้ทุกอย่างนั้นใช่แล้วครับ.ขอบคุณเราได้รับแสงแดดอาหาร อากาศฯลฯ