อนุทิน 13206 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

      วันนี้ 26 มิถุนายน 2551 ช่วงเช้า 10.30-12.00 น. ไปเป็นวิทยากร พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้พบว่า เขตพื้นที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ในระดับชั้น ป. 3  ม. 3  และ ม.6  โดยนำเสนอเป็นรายกลุ่มสาระ  รายโรงเรียน หรือประเภทโรงเรียน จัดเป็นงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจยิ่ง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป   เรื่องนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง การพล๊อตกราฟคุณภาพโรงเรียน ในที่ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา  ขณะนี้ เริ่มเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั่วประเทศแล้ว

เขียน 26 Jun 2008 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)