อนุทิน 129065 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้ผู้เขียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ2ส เครือข่ายบริการที่ 6 

วันที่ 9-10 กันยายน 2556

ณ โรงแรมบ้นปูรีสอร์ท แอนด์ สปา

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

8.00 -8.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

8.30 -9.00 พิธีเปิดการประชุม นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงส่ธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 6 กล่าวรายงานโดย นพ.สมยศ ศรีจารนัย นพ.สสจ.สระแก้ว

9.00 -10.00 ความรู้และแนวทางการพัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

10.00 -12.00 ผลการศึกษาสถานการณ์ และบริบทการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ3อ2ส โดย ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ม.มหิดล

13.00-16.30 ผลการศึกษาสถานการณ์ และบริบท (ต่อ)

เขียน 09 Sep 2013 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)