อนุทิน 12857 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

   วันที่ 23 มิ.ย.51 ช่วงเช้า ได้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง "เครือข่ายคุณภาพ กับ การกระจายอำนาจ" ณ จังหวัดอุดรธานี สำหรับกลุ่มผู้บริหารเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาประเภทที่ 1 ขณะที่นั่งคุยกับทีมงาน ได้หารือกันในเรื่อง "ทีมงานนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา-จะสร้างทีมนิเทศให้เข้มแข็งได้อย่างไร" ทีมนิเทศหมายถึงใคร หมายถึงครูแกนนำได้หรือไม่ เรื่องนี้ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะเขียนเป็นบันทึก ในโอกาสต่อไป

   ช่วงบ่าย ไปเป็นวิทยากรที่โรงแรมเอเชีย กทม.เพื่อวิพากษ์ผลงานวิจัยและพัฒนาของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นที่เป็นที่น่าสังเกตของผลงานที่มีลักษณะเป็นจุดอ่อนร่วม คือ "ความคมชัดของตัวนวัตกรรม   การคิดนวัตกรรมแบบกว้าง   การกำหนดกลุ่มป้าหมายในการพัมนาแบบกว้าง และการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม โดดยใช้ข้อมูลความรู้สึกเป็นหลัก"  ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้ ตั้งใจว่าจะเขียนบันทึกไว้เป็นบทเรียน ในโอกาสต่อไป

     ขณะนั่งคุยกับ ผอ.สุรพล ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 2 ท่านได้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดของ อบต.ท่านหนึ่งที่สระแก้วที่ให้ความสำคัญในเรื่องบทบาทร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา โดยกล่าวว่า "นักเรียนหรือลูก เปรียบเสมือนต้นไม้ ที่พ่อแม่นำมาฝากโรงเรียนให้ช่วยเลี้ยงให้เติบโต  ทั้งนี้ ครูผู้สอน/อาจารย์ประจำชั้นก็จะคอยดูแล ใส่ปุ๋ย แต่เนื่องจากมีต้นไม้จำนวนมาก จึงเติบโตได้ไม่เต็มที่ด้วยฝีมือการใส่ปุ๋ยของครูเพียงลำพัง  หากผู้ปกครอง แวะเวียนมาดูแลเป็นระยะ ๆ หรือร่วมแวะมาใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะต้นที่เรานำมาฝากไว้ 1 ต้น ภารกิจของผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมดูแลต้นไม้เพียงคนละ 1 ต้น น่าจะช่วยให้ต้นไม้ทุกต้นโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองทุกคน ถ้าอยากให้ลูกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ จะต้องเข้ามามีบทบาทร่วม ไม่ใช่ปล่อยให้โรงเรียนหรือครู รับผิดชอบเด็กโดยลำพัง"

เขียน 24 Jun 2008 @ 00:14 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 00:38, ()


ความเห็น (0)