อนุทิน #122938

| อนุทิน ... ๔๑๔๕ |

"ทางออกของปัญหา"

"... ทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วคิดอะไรไม่ออก เธอต้องขยายกรอบคิดให้กว้างออกไป
ขยายกรอบเวลาในความคิดยาวนานขึ้น แล้วจะมองเห็นทางออกเอง ..."

("ลำแดดเหนือม่านฝน" จากหนังสือ "วันที่ถอดหมวก" โดยอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล หน้า ๗๓ - ๗๔)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)