อนุทิน 119805 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง และเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

งานนี้...ได้ร่วมฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านอีกแล้ว...


เขียน 17 Jan 2013 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)