อนุทิน 118538 - dejavu monmon

ปีนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต/มีฤกษ์, ศ.ดร.) ได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จพระราชาคณะ) ในราชทินนามที่ "พระพรหมบัณฑิต"

เขียน 18 Dec 2012 @ 07:55 () แก้ไข 18 Dec 2012 @ 09:41, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆ