อนุทิน 118538 - dejavu monmon

  ติดต่อ

ปีนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต/มีฤกษ์, ศ.ดร.) ได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จพระราชาคณะ) ในราชทินนามที่ "พระพรหมบัณฑิต"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาธุๆๆ