อนุทิน #118538

ปีนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต/มีฤกษ์, ศ.ดร.) ได้รับพระกรุณาโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ (รองสมเด็จพระราชาคณะ) ในราชทินนามที่ "พระพรหมบัณฑิต"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)