อนุทิน 116618 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

บทความวิจัย ประกอบด้วย

  • บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา) ชี้ให้เห็นที่มาของคำถามวิจัย
  • แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องมี
  • ข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัย
  • วิเคราะห์และอภิปรายผล
  • สรุปและข้อเสนอแนะ
  • บรรณานุกรม ต้องมี ตามระบบการอ้างอิง
  • จำนวนหน้า ประมาณ ๗,๑๕-๒๕ sหน้า (แล้วแต่วารสาร)
  • เขียนโดยสำนวนสารคดี
  • มีบทคัดย่อ

เขียน 07 Nov 2012 @ 13:51 ()


ความเห็น (0)