อนุทิน 112505 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • จันทร์บ่ายประชุมคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด  รายละเอียดการจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน  ๔  อำเภอตัวแทนหนองคาย  สระใคร  ศรีเชียงใหม่  ท่าบ่อ  และอำเภอมือง
  • ข้อมูลจากแบบสอบถามของหนองคาย  ความพึงพอใจต่อการบริการต่าง ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ  เต็ม  ๑๐  ส่วนใหญ่ในหมวดต่าง ๆ เกิน  ๘  คะแนน
  • ส่วนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบล  ๖.๔๘  จึงต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม  เพื่อนำมาวิเคราะห์  สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากจังหวัด  ค่อยรวมเป็นของเขตอีสานบน  ๗  จังหวัด
  • โดยเฉพาะประเด็นการมีส่วนร่วมในกองทุนสุขภาพตำบล  ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  โอนเงินหมวดสร้างเสริมป้องกันสุขภาพให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  แล้ว อปท. ต้องสมทบอีก  เพื่อใช้ในการสร้างเสริมป้องกันโรคประชาชน  มุ่งหมายการมีส่วนร่วมตัดสินใจจากภาคประชาชน
  • ความจริงที่ได้จากอำเภอสระใครวันนี้  เป็นอำเภอแรกที่จัดเวที  เช่น มีความพึงพอใจ  ประทับใจหลายโครงการ  หลายกิจกรรมที่ผลงานเด่นชัดต่อสุขภาพชาวบ้าน  โรงพยาบาลเคลื่อนที่ โดย รพ.สต.บ้านฝาง  ชาวบ้านชอบมาก  บูรณาการกิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวาน  ความดัน  ตรวจภายใน (ค้นหามะเร็งปากมดลูก)  ตรวจรักษษ  จ่ายยา  โครงการส่งเสริมปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมออกกำลังกาย ฯ  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  อย.น้อย  เป็นต้น
  • แต่ อบต.คอกช้าง  ไม่มีเงินสมทบทุกปี  สมทบเว้นปี  รวมเงิน  ๒  ปี  เพื่อทำงาน  ปีนี้ทั้งปี  ประธาน คือ นายก อบต. โดยตำแหน่ง  ตามระเบียบกองทุน  ยังไม่เรียกกรรมการประชุมเลย  เป็นต้น
  • จากผลสนทนาทั้ง  ๓  กลุ่ม  มีข้อเสนอเชิงนโยบาย  ที่แตะถึงโครงสร้า้งอำนาจ เช่น  เสนอว่าจำนวนกรรมการมากกว่า  ๑๕  คน  ที่มา  มาจากประธาน อสม.ตำบล  ตัวแทนประชาชน  ผู้นำชุมชน   อสม.  หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  คัดเลือกกันมาเอง  ส่วนของ อบต.เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบันทึกข้อมูล  แล้วกรรมการเลือกประธานกองทุนกันเอง
  • วิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม  คุณสันติ  คุณอิศราวุธและธิรัมภา  เมื่อคุณชัยกฤษรวบรวมบันทึกทั้งหมด  ต้องได้ช่วยกันอ่าน  วิเคราะห์ต่อ
  • เหลืออีก  ๓  เวที
เขียน 22 Aug 2012 @ 23:54 () แก้ไข 24 Aug 2012 @ 23:52, ()


ความเห็น (2)

ขอให้กำลังใจทุกท่านค่ะ..

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากค่ะ ดอกลีลาวดีบ้านพี่ใหญ่สวยจังนะคะ