อนุทิน 104572 - ชาญโชติ

กำหนดการสัมมนาและเปิดตัวหนังสือ* “8K’s+5K’s: ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
13. 00 น. ลงทะเบียน 13.30 – 14.00 น. ชมวิดิทัศน์ “แนะนำสถาบันทรัพยากรมนุษย์” และ ชมวิดีทัศน์ “ความเป็นมาของ 8K’s+5K’s: ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” 14.00 – 14.15 กล่าวต้อนรับ

    โดย  รศ.ดร.พิภพ อุดร 
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15 – 14.35 น. เปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คนไทยและประเทศไทยที่พึงปรารถนาในมุมมองของข้าพเจ้า โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล*

          เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา

14.35 – 14.50 น. อาหารว่าง ชา กาแฟ 14.50 – 16.15น. เสวนา: 8K’s+5K’s: ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน 14.50 – 15.20น. ช่วงที่ 1: ประเทศไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย อธิบดีกรมอาเซียน*

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ*
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
    รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นายอลงกรณ์ พลบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
                      อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
นายสมเกีรติ ศรลัมพ์*  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
    ร่วมวิเคราะห์และดำเนินการอภิปรายโดย.. 

รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ. 15.20 – 15.50 ช่วงที่ 2: 8K’s+5K’s: สร้างทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียนอย่างไร? โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

              อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์  นายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น
              ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2550          ร่วมวิเคราะห์และดำเนินการอภิปรายโดย..
      ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ   กรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

15.50 – 16.00น. ถาม – ตอบ 16.00น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน หมายเหตุ * หมายถึง อยู่ในระหว่างการเชิญและรอการยืนยัน สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ 0-2619-0512-3 หรือ 089 – 200-1471 หรือ แฟกซ์ 0-2273-0181

เขียน 12 Feb 2012 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)