อนุทิน 104127 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๗๕ |

"ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือ ความหมายที่ลุ่มลึกของกัลยาณมิตร ด้วยความซาบซึ้งในความเข้าใจของพระอานนท์ ทำให้ท่านกล่าวเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าว่า กัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า อย่ากล่าวเช่นนั้นเลยอานนท์ กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ผู้ได้ักัลยาณมิตรนั้นเปรียบเสมือนรุ่งเช้าแห่งพระนิพพาน เหมือนรุ่งอรุณซึ่งพระอาทิตย์ไขแสง ต่อจากนั้นจะห้ามไม่ให้สู่เที่ยงวันย่อมเป็นไปไม่ได้"

ความตอนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง "ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ" (หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก)

เขียน 27 Jan 2012 @ 00:40 () แก้ไข 27 Jan 2012 @ 00:42, ()


ความเห็น (0)