ความเห็น 69556

เมตตาแบบหายใจออก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์จันทร์เมามาย และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • เมตตาเป็นเรื่องที่น่าอบรม เจริญ ทำให้ผลิบาน และเติบโต
  • อรรถกถาจารย์ท่านกล่าวว่า ฆราวาสกับสมณะ(พระ เณร นักบวช) จะสามัคคีกันได้ ไม่ทะเลาะกัน ไม่วิวาทกัน ไม่แตกแยกกัน อาศัยองค์ธรรมต่างกัน
  • (1). ฆราวาส(ชาวบ้าน) > อาศัยอโทสะ(เมตตา) + อโลภะ(ทาน การให้ ไม่ตระหนี่ ฯลฯ)
    (2). สมณะ(นักบวช) > อาศัยอโทสะ(เมตตา) + อโมหะ(สัมมาทิฏฐิ ทฤษฎี หรือความเห็นถูกตรงกัน)

เมตตา(อโทสะ)จึงเป็นเครื่องอยู่สุขในปัจจุบันทั้งฆราวาส(ชาวบ้าน)และสมณะ(นักบวช)

  • สังคมทุกวันนี้เป็น "สังคมเดือด (boiling society)" > คนและสัตว์จำนวนมากพร้อมที่จะโกรธ แค้น เคือง เบียดเบียนกัน
  • ถ้าเป็นยุคที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ DOS คงจะเรียกว่า "เป็นสังคมประเภท DOS-prompt (prompt มีความหมายคล้ายกับคำว่า พร้อม" หรือ "พร้อมที่จะระเบิดศึก"
  • ถ้าเป็นยุคบะหมี่สำเร็จรูป คงจะเรียกว่า "สังคมจุดเดือดกึ่งสำเร็จรูป (instant boiling society)"

การ "หล่อเย็น (cooling down)" หรือเจริญเมตตาน่าจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้ โดยไม่เดือดเร็วจนเกินไป

  • รถยนต์ยังต้องมีระบบหล่อเย็นด้วยอากาศ (air-cooled) หรือน้ำ (water-cooled)เลยครับ