ความเห็น 601355

โลกร้อน (2.0)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วิบุล: ค้นไปค้นมา เจอเรื่องที่ไม่แน่ใจครับ (Discussion)

    CO2(g) + H2O(l) --> H2CO3(aq)   g=gas l=liquid aq=aqueous สารละลาย

    H2CO3(aq) + 2OH-(aq) --> CO32-(aq) + 4H2O(l)

    Ca2+(aq) + CO32-(aq) --> CaCO3(s)

CaCO3 คือหินปูนซึ่งจะตกตะกอนลงสู่ก้นมหาสมุทร แต่ที่น่ากลัวคือกระบวนการ electrolysis พยายามจะสร้าง Ca(OH)2 ซึ่งเป็น strong base นะครับ

นี่ผมระแวงเรื่องที่น่าระแวงหรือเปล่าครับ