ความเห็น 554

มวล. ร่วมกับสหภาพยุโรปและ ม. ต่างประเทศ 3 แห่ง ทดลองปรับวิธีการเรียนการสอนไปสู่การใช้ปัญหาเป็นหลัก

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 

PBL ดูแล้วใกล้เคียงกับการจัดการความรู้ แกนคือ การให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง(คุณกิจ) ผู้สอนเป็นคุณอำนวย แต่ยังเน้นคุณกิจที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตร เทียบกับโครงการความร่วมมือระหว่างมรภ.กับสคส.ที่ต้องการขยายการเรียนรู้ไปยังคุณกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมประโยชน์ ด้วยการเรียนรู้และพัฒนางานที่ทำอยู่ ล้วนน่าสนใจทั้งสองกรณี