ความเห็น 54741

โครงร่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย ฉบับบแก้ไข

Mr_jod
IP: xxx.139.211.254
เขียนเมื่อ 
ใช้สูตรทาโร  ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125)

          สูตร           n = (N/(1+Ne^2)           

 เมื่อ    n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่ง               N  แทน  ขนาดของประชากร

                   e  แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม

ใช้สูตรนนี้ครับ..ขอบคุณเอิร์ธ หลายๆ