ความเห็น 49515

พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวฯ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

เป็นข้อคิดและคติที่ดีมาก ๆ เลยครับ