ความเห็น 484162

แลกเปลี่ยนเรียนรู้..คนทำงานบริการวิชาการแก่สังคม

เอกรินทร์ เทศนาบูรณ์
IP: xxx.47.65.9
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมอยากขอความรุ้เยอะเลยงับตอนนี้ ผมเป็น นศ.ชั้นปีที่4 อาจารย์ได้มอบหมายงานที่เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง ซึ่งรายละเอียด ของชุมชนนั้นๆมีเยอะมากเลยครับ เช่น

1.ประวัติของชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร์ อาชีพและผลผลิตของประชากรในชุมชน

2.อัตราการเกิด การตาย ย้ายถิ่นฐานเข้าและออก ระดับการศึกษา ระดับรายได้

3. กลุ่มองค์กรในสังคม แหล่งท่องเที่ยว

4คณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน

5.โครงการขององค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) ที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านในรอบปี (ซึ่งข้อนี้ สำคัญมากเลยครับ ห้ามตกหล่นโดยเด็ด ขาด)

ผมอยากให้พี่ช่วยแนะนำหรือบอกวิธีการทำ กรณีศึกษาของชุมชนใดชุมชน หนึ่งให้ผมหน่อย นะครับ