ความเห็น 470150

พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้มีความรู้

เขียนเมื่อ 

การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด", "นักเรียนและเยาวชน เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย"

พี่ทำตามคำสอนนี้ค่ะ

สอนเด็ก ต้องสอนตั้งแต่เกิด และต้องย้ำทำ ให้เกิดการประพฤติปฎิบัติ จนเป็นนิสัยค่ะ