ความเห็น 38591

การจัดการความรู้ใน มอ.(5)

เขียนเมื่อ 

ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าหน่วยงานย่อยๆในมอ.ส่วนใหญ่มีการจัดการความรู้ (KM) กันอยู่แล้ว เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังทำ

สิ่งสำคัญก็คือการแนะนำให้บุคคลากรได้จัดการความรู้อย่างมีทิศทาง ได้ใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้บทบาทของตนเองในการขับเคลื่อน KM ขององค์กร และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานให้ขยายเครือข่าย เพื่อให้การขับเคลื่อน KM เป็นไปในทิศทางเดียวกัน