ความเห็น 320714

การบริหารความขัดแย้ง (2)

นายนพดล อ่ำบัววัน
IP: xxx.157.153.199
เขียนเมื่อ 
             ถ้าหน่วยงานของท่านมีพนักงานที่มีความคิดเห็นแตกแยกทั้งการเมืองและการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชา ท่านจะมีแนวทางการปกครองและบริหาร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานได้อย่างไร