ความเห็น 3109210

(บันทึก).. สภาวะ.. เวลา... ในแกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ธรรมชาติ.. กับสัตว์.. โลก.. ประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าคนหรือมนุษย์ในภาษาไทย.. เคลื่อนไหว.. ตัวตนด้วย.. พลังแห่งอัตตา.. มีมูลค่าเพิ่ม.. ด้วย.. โลภโกธรหลง.. และ.. รักเป็นพลังงานตรง.. เสริมด้วย.. ความรู้ทีจะปรับเปลี่ยนพลังที่มาเสริม.. จากธรรมชาติ.. และเทคโน.. นวัต.. กรรม..เปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้อย่าง.. ย่อย.. ยับ.. เห็นได้จากสื่อทาง.. เมเดีย.. ที่เป็นผลิตผลของมนุษย์เช่นกัน… Zeit=เวลา@Raum=แวดวงจำกัด=กิเลสตัณหา..=พาทีชีวิตมนุษย์..ในแกลลอลี่ชีวิต..วันนี้…