ความเห็น 3091073

เดินทางไกล สโลว์ไลฟ์ สไตล์ วปช ไปสระบุรีร่วมงาน วุฒิอาสาธนาคารสมอง (2)

เขียนเมื่อ 

เวทีได้ให้โอกาสในการนำเสนอ ใช้เวลาภายใน 1 ชั่วโมง ระดมความคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพชีิวิตสู่การปฏิบัติ