ความเห็น 3091071

เดินทางไกล สโลว์ไลฟ์ สไตล์ วปช.1

เขียนเมื่อ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปัจจุบัญนักวิชาการอิสระเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาเอก งานเพื่อสังคมในคุณภาพชีวิตเกษตรกรร่วมขับเคลื่อศาสตร์พระราชา รศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา สระระบุรี