ความเห็น 3074208

ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ถก KM กับ สมศ. (1)

นางละเอียด เอี่ยมศรี
IP: xxx.68.6.50
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์สมหวัง ที่เครารพอย่างสูง

ดิฉันนางละเอียด เอี่ยมศรี ลูกศิษย์ป.เอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มรภ.ชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ปรึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ ค่ะ

การพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางละเอียด เอี่ยมศรี

08-33458918