ความเห็น 3070906

​Ranking Web of Universities, January 2017 Edition

เขียนเมื่อ 

ในเรื่องปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับนั้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ให้ข้อมูลทางเว็บผู้หนึ่ง เขียนบทความจั่วหัวเรื่อง "2017's Four Most Important Ranking Factors, According to SEO Industry Studies" มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 1) Content (ต้อง comprehensive และ relevant ต่อ audience) 2) Backlinks (ต้องติดตามว่า content ขององค์กรมี links และคุณภาพมากน้อยเพียงใด รวมทั้งกำจัด spammy & low-quality links) 3) Mobile-First User Experience (ต้องให้ content ขององค์กร สามารถเข้าถึงได้โดย mobile platforms) 4) Other Technical Factors Optimization (ปรับเว็บไซต์ขององค์กร ให้เป็น HTTPS Encryption,ใช้ H2 headings กับ top URLS, ให้ anchor text มีลักษณะ diverse และ semantically relevant และนำเอา intrusive interstitials ออกจาก mobile website) ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

https://www.searchenginejournal.com/2017s-four-important-ranking-factors-according-seo-industry-studies/184619/