ความเห็น 3059446

รองเท้าพระ (พพจ.อาจไม่พหูสูต ๙)

เขียนเมื่อ 

สังคายนาพระไตรปิฏก กระทำด้วยพระจากทุกภูมิภาคนะครับ เหนือใต้ออกตก