ความเห็น 3033260

151003-1 Average & median & mean See Revised block #621318

เขียนเมื่อ 

Ummh, I have to think about this one:

"Mean หมายถึงค่าเฉลี่ย เมื่อเป็นคำนาม

หาได้ด้วยการบวกค่าสูงสุด และต่ำสุด ของจำนวนทั้งหมด แล้วหารด้วย 2 เช่น

The mean of following numbers 4, 6, 8, 12 and 12 is 8."

Off the the top of my head, in Statistics, "mean" = sum of samples / count of samples

Sso in your example mean = (4+6+8+12+12)/5 = 8.4

perhaps you meant to say "mean of [4, 6, 8, 10, 12] = 8 = (4+6+8+10+12)/5

;-)