ความเห็น 30332

ข้อเสนอแนะในเชิงวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ในสังคมไทย

naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
เชิงอรรถ
[1] อิทธิพล ปรีติประสงค์ / สมา โกมลสิงห์ / พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร , รัฐควรคิดอย่างไรต่อปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ ? โครงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต กองทุน ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
[2] รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ : สร้างสรรค์หรือทำลายสังคมไทย ? บทความรายงานสถานการณ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสังคมไทย เพื่อประกอบรายงานความก้าวหน้าของแนวทางการประมวลสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพคนไทยในรอบปี ในการประชุมคณะกรรมการชี้แนะทิศทางของโครงการรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2546 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
[3] โดย นางสาวขวัญใจ สุชาติพงศ์กุล , เกมคอมพิวเตอร์ : สภาพปัญหาในสังคมไทย วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗
[4] รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และนายสมา โกมลสิงห์ เกมคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นบทความวิจัยเพื่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงสถานการณ์หนึ่งอันกระทบต่อสิทธิของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยในปัจจุบัน
[5] ตกอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยอาศัยอำนาจจากพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้การประกอบกิจการ การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ การให้บริการตู้เพลง เป็นพาณิชยกิจ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

Ref:: http://www.archanwell.org/autopage/show_pa...id=216&d_id=215
http://www.archanwell.org/autopage/show_pa...&page=2&start=1