ความเห็น 3022134

โลกและชีวิต (163) : มีความหมายใดใน....

เขียนเมื่อ 

โลก และชีวิต คือ...

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ในความหมายของคุณมะเดื่อจ้าา