ความเห็น 3015735

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

For your information:

1) Waste management in Thailand is governmed by

กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอี่นๆ พ.ศ. 2545

ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร

- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 40 บาท
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร 40 บาท

ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร

- วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 2,000 บาท
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 2,000 บาท

ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150 บาท
ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท

2) Pay as you throw (PAYT) in Thailand is mentioned (in 2001) in

หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน แบบถูกสุขลักษณะเป็นอย่างไร ตอนที่ 3 *
บทความ: ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกููร
www.compost.mju.ac.th/aerated/.../หลุมฝังกลบ3.pdf
...โครงการ Pay-as-You-Throw (PAYT) หรืือ Unit Pricing
ตามโครงการนี้ผูที่ทิ้งขยะในปริมาณที่มากกว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดเก็็บ
ขยะและการกำจัดที่มากกว่าเพือส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ประโยชนใหม่และลดปริมาณขยะมููลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ ซึ่งย่อมมีผลทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยััดด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมทำได้โดยวิิธีการบังคับให้ซื้อถุงขยะ บังคับให้ซื้อป้ายสำหรับแขวนถุงขยะ และคิดค่าธรรมเนียมตามขนาดถุงขยะหรือนำ้หนักของถุงขยะ การเก็บค่าธรรมเนียมด้วยวิิธีนี้ เมื่ื่อเปรียบเทียบกับการเก็บค่าธรรมเนียมแบบเดิมที่แฝงมาในค่านำ้ประปา ไฟฟ้า หรือภาษีีท้องที่ ในอัตราคงที่แล้ว พบว่าปริมาณการเก็บขยะมูลฝอยที่จะต้องทำการจัดเก็็บ (Collection) ได้ลดลงไปอย่างเห็็นได้ชัด ในปี ค.ศ. 1995 มีชุมชนราว 3,400 ชุมชนหรือคิดเป็น 20 ลานคนได้เข้าร่วมโครงการนี้ (Office of Solid Waste, 2001(2))...

[We may ask questions like : Are these programs still running? Why does more and more rubbish escape (from collection) in these programs? What role and volume 'private collectors' reduce from local goverment/admintstration waste management?...]