ความเห็น


สรุปโดยทีมงานวิชาการ ChiraAcademy

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ดร.จีระ ได้ถือโอกาสกล่าวขอบคุณตัวแทนกระทรวงที่นั่งอยู่ที่นี่

สำหรับประเทศไทยพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของไทยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาด้านการส่งออกของไทยมีความลำบากมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจคือการท่องเที่ยว ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในอนาคต

ตัวละครทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชนและผู้นำท้องถิ่น นั้นแต่ก่อนอาจไม่ได้ทำงานร่วมกัน แต่ในอนาคตข้างหน้าควรหันหน้ามาทำงานร่วมกัน ให้ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สี่คำที่ต้องจำคือ

1.เครือข่าย

2.การพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพสูงขึ้น หรือเรียกว่า Capacity Building

3.การสร้าง Value

Value Added อยากให้มีมูลค่าหรือความคิดร่วมกัน

Value Creationสร้างให้มีมูลค่าต่อสังคมมากขึ้น

Value Diversity สร้างให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม องค์กรและความคิด ให้ไปดูงานและเรียนรู้จักกัน

4. การสร้างความยั่งยืน

Workshop

เป้าหมายคือ ต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าสถานการณ์คืออะไร จะไปทางไหน ไปอย่างไร และสุดท้ายคือจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร

สิ่งที่ได้เมื่ออยู่กับ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1. ความรู้ (Knowledge)

2. กระบวนการ (Process)

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcomes)

มีโจทย์หลัก ๆ2-3 อย่างที่ฝากไว้

คนไม่มี Pattern เดียวกัน ถ้าได้องค์ความรู้ไปเพิ่มสมรรถนะของคนได้ จะสามารถนำไปเพิ่มสถานการณ์ของการสร้างเครือข่ายได้

มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเป็นโค้ช

ทำไมต้องมีการเรียนเรื่องทุนมนุษย์ และเรื่องที่ต้องมาเป็น Trainer การดึงความสามารถของทุกท่านขึ้นมา

อยากให้มีเวลาในการตอบคำถาม โอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการปรับตัวจะทำอย่างไร

มองโอกาสในการพัฒนามรดกโลก สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง

กลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

1. ประเด็นที่ผู้ว่าฯ แจ้งมาคือ การให้พยายามหาเส้นทางมรดกโลกที่เชื่อมสุโขทัย หลวงพระบาง โดยบางกอกแอร์เวย์ สุโขทัยเพียงอย่างเดียวน้ำหนักไม่พอ ดังนั้นจะนำอาเซียนมาเชื่อมโยงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้อย่างไร อาจใช้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ หรือสายการบินอื่นในการเชื่อมโยง

2. บางกอกแอร์เวย์ มีจุดเชื่อมจากสุโขทัยไปต่อนครวัด นครธม

การเชื่อมโยงทางบก North West Economic Corridor มีรถวิ่งไปถึงเลย หลวงพระบาง สามารถเข้ามาที่พิษณุโลกและสุโขทัยในอนาคต

สิ่งที่อยากปรับตัวในอาเซียน 3 เรื่องคือ

1. ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการปรับตัว ต้องคุยเรื่องการสื่อสาร เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน

2. การเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และ Cross Culture ต่าง ๆ

3. การเตรียมการต้องเตรียมความพร้อม และให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี

กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เป็นตัวแทนมาจาก อพท. สุโขทัยได้กล่าวถึงโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จังหวัดสุโขทัยว่าสิ่งที่เป็นโอกาสคือความเป็นมรดกโลกที่สามารถโปรโมทขายได้ในระดับสากล กีฬามีสนาม BMX เฉลิมพระเกียรติ มีสนามใหญ่สุด มีการเก็บตัวนักกีฬาที่แข่งเอเชี่ยนเกมส์ มีวิถีชีวิตคนในชุมชน สังคโลก อาหาร

สิ่งที่อยากปรับตัวในอาเซียน 3 เรื่องคือ

1. มีการปรับปรุงทางด้านการรองรับในอนาคต

2. การพัฒนาทักษะคนบริการด้านการท่องเที่ยว

3. การมีทักษะการพัฒนาภาษาอาเซียน และภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 4 การท่องเที่ยวชุมชน

เป็นตัวแทนจาก อพท.อุทัยธานี ได้มองถึงโอกาสทางการท่องเที่ยว จากนครสวรรค์ อุทัยธานี เข้าสู่อาเซียน อย่างนครสวรรค์ที่จะเชื่อมโยงอาเซียน ค่อย ๆ เข้ากับ MOU มากกว่า ที่ตามมาคือจีนจะเป็นอันดับที่เราจะเชื่อมต่อไป เน้นการเชื่อมเป็นกลุ่มกันมากกว่า

อุทัยธานีที่จะเชื่อมโยงจริง ๆ นั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นทางยุโรปเกือบหมด ไม่ค่อยมีทางอาเซียนเลยจะทำอย่างไรดี

สิ่งที่อยากปรับตัวในอาเซียน 3 เรื่องคือ

1. การศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก ยังมีข้อจำกัดทางการท่องเที่ยว

2. อาจมีข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เปิดสู่อาเซียน อยากให้ทำเผื่อบันเทิงได้ด้วย

3. ภาษาอยากให้มีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษและอาเซียน ซึ่งจะมีพี่ใหญ่ที่นครสวรรค์ที่ประชุมบ่อย แม้ว่านครสวรรค์จะเป็นจังหวัดใหญ่ มีการจัดประชุมทางด้านกีฬาเยอะมาก

กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คุณสิทธิชัยตัวแทนจาก อพท.สุโขทัย กล่าวว่าสุโขทัยเป็นศูนย์กลางจังหวัดต่าง ๆ โดยรอบ ๆ เป็นโอกาสที่จะขยายไปสู่ที่อื่นได้ มีทรัพยากรธรรมชาติ มีอุทยานแห่งชาติ มีพ่อขุนรามคำแหงและอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้มากมาย เมื่อเข้ามาแล้วจะไปไหนต่อ นำเสนอเรื่องราวและขยายผล

สุโขทัยเป็น Brand ของประเทศ เนื่องจากความเป็นราชธานีแห่งแรก หรือเมืองเก่า และการมีสถาปัตยกรรมของคนในพื้นที่มานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้ดูจากแหล่งมรดกโลกที่เป็นซากปรักหักพังมีเส้นทางการขับรถมาจากเชียงของและไล่ลงไปเรื่อย ๆ เส้นทางผ่านจุดไหนบ้างและให้ดูเส้นทางส่งเสริมประกอบ

สิ่งที่อยากปรับตัวในอาเซียน 3 เรื่องคือ

1. การสร้างจุดขาย

2. การจัดการ เราควรมานั่งคุยว่าจะเชื่อมโยงพื้นที่ไปต่อที่อื่นอย่างไร ทุกจังหวัดมีคำขวัญจะจัดการอย่างไร มีภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและคนในท้องถิ่น จะจัดการอย่างไร ประเทศไทยมีข้อเสียเรื่องการประสานและการบูรณาการร่วมกัน

3. ส่งเสริมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ประเพณีการลอยกระทง และประเพณีทั้ง 12 เดือน ยังไม่ได้หยิบยกให้รับรู้ ในการท่องเที่ยว 12 เมืองห้ามพลาด นอกจากสุโขทัยแล้วยังมี ศรีสัชนาลัย และกงไกรลาส

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

สิ่งที่อยากเห็นคือการมองไปข้างหน้าร่วมกันจะสามารถกำหนดได้ว่าเป็นอย่างไร มีมรดกโลกเชื่อมโยงระหว่างสุโขทัยไปหลวงพระบาง และเสียมเรียบได้เป็นต้น

สุโขทัยต้องมีแนวร่วมในประเทศด้วย อย่างกำแพงเพชร พิษณุโลก และสามารรถ เชื่อมกับภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวด้านอื่นได้เช่นแม่สาย สุโขทัยเป็นลักษณะแนวร่วมกับจังหวัดอื่นด้วยจะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางร่วมกัน

สิ่งที่อยากฝากคือ

1. การมองที่อนาคตว่าจะไปทางไหน

2. การปรับเรื่อง Networking และให้คนพูดถึงลูกค้าและนักท่องเที่ยวด้วย ทั้งสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง สุโขทัยและชุมชนต้องเป็น Global Networking ปี ๆ หนึ่งจะได้คนเท่าไหร่และมาจากไหนบ้าง

3.ท่าทีของข้าราชการในอนาคตต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี